രാജ്‌കുമാർ ഹിറാനി ചിത്രത്തിൽ ഷാരൂഖിന്റെ നായിക സാമന്ത

ഒരു പൂർണ്ണ ആക്ഷൻ ചിത്രമായിരിക്കുമിത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹിറാനി ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്‍തമായ ശൈലിയിലുള്ള സിനിമയായി