11-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപകനെ കുത്തിക്കൊന്നു

വൈകുന്നേരത്തോടെ കാഷ്വൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് വിദ്യാർഥി ക്ലാസിലെത്തിയത്. ടീച്ചർ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന്, വിദ്യാർത്ഥി ബെജവാഡ