സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് സ്വദേശത്തായാലും വിദേശത്തായാലും പൗരന്റെ അവകാശം; രാഹുലിന് പിന്തുണയുമായി കപിൽ സിബൽ

സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ പര്യായമല്ല, ഇന്ത്യ സർക്കാരിന്റെ പര്യായമല്ല. നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് പൗരന്റെ അവകാശമാണ്