4,500 വർഷം പഴക്കമുള്ള പിരമിഡിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറ കണ്ടെത്തി ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ

കെയ്‌റോയ്ക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖുഫു പിരമിഡ് - 2509 മുതൽ 2483 ബിസി വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന നാലാമത്തെ രാജവംശ