സിബിഐ അന്വേഷിച്ച കേസുകളുടെ ശിക്ഷാ നിരക്കിൽ ഇടിവ്: കേന്ദ്രസർക്കാർ ലോക്‌സഭയിൽ

നിയമസഭകളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കും എതിരെ 2017 മുതൽ 2022 വരെ സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 56