പുലയാടി മക്കള്‍ക്ക് പുലയാണ് പോലും; വിവാദ ഗാനത്തിന്‍റെ റീമിക്സുമായി ഭാരത സര്‍ക്കസ്

പോലീസും ദളിത് രാഷ്ട്രീയവും ത്രില്ലർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാരത സർക്കസിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹാദ് വെമ്പായം ആണ്.