ഭാര്യ ബുഷ്‌റയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തേക്കും; തന്നെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായി ഇമ്രാൻ ഖാൻ

പൊതു പ്രതികരണം തടയാൻ സർക്കാർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ആദ്യം പിടിഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ മാത്രമല്ല സാധാരണ പൗരന്മാർക്കിടയിലും