വിവാഹസമയത്ത് വധൂവരന്മാർക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കണം: ഹൈക്കോടതി

ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിയമനിർമ്മാണസഭയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അതിനാൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റ് പിന്നീട് വിവാഹ