എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കും; ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഗാന്ധി തൻ്റെ അനുയായികളോട് ചോദിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പിന്തുണക്കാരൻ