സ്വപ്നത്തിൽ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നരബലി നടത്താൻ പറഞ്ഞു; യുവതി സഹൃത്തിനെ കൊലചെയ്തു

പ്രിയയും അവരുടെ സഹോദരൻ ഹേമന്ദ്, ഹേമന്ദിന്റെ ഭാര്യ പ്രീതി എന്നിവരുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒരു ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്ന മഹേഷ്