പ്രീതി സിന്റ ഷാരൂഖുമായി പിരിഞ്ഞു; പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് ഐപിഎൽ ടീമിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ

ഷാരൂഖിനെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് ടീമിലെത്തിക്കാൻ 9 കോടി രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഇത്രയും ചെലവേറിയ, ഫിനിഷറുടെ വേഷം ചെയ്ത