വിലത്തകർച്ചയും ഏക്കറിന് 50,000 രൂപയുടെ നഷ്ടവും; ഗുജറാത്തിലെ ഉള്ളി കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

ഭാവ്‌നഗർ ജില്ലയിൽ 2020-21ൽ 34,000 ഹെക്ടറിൽ ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ 2021-22ൽ ജില്ലയിൽ 34,366 ഹെക്ടറിൽ ഉള്ളി വിതച്ചതിനാൽ വിസ്തൃതി