പലരും സ്വകാര്യമായി പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്; വോട്ടുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ അമ്പരപ്പെടും: ശശി തരൂർ

പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കാത്ത, പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാത്ത പലരും സ്വകാര്യമായി എനിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്