പുതിയ തലമുറയുടെ നേതൃത്വത്തിനുള്ള സമയം; അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് നിക്കി ഹേലി

ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അഭിമാന മകളായിരുന്നു. കറുത്തവരല്ല, വെളുത്തവരല്ല. ഞാൻ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു," അവർ ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.