അമിത് ഷാ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നതിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക; ആഹ്വാനവുമായി അയ്മൻ റിസ്വി

കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസിൽ താനും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് അയ്മൻ റിസ്വി തന്റെ 10