ആർഎസ്എസ് ആണ് യഥാർത്ഥ കാപ്പി; മുകളിൽ പതയുന്ന വെറും നുരയാണ് ബിജെപി: പ്രശാന്ത് കിഷോർ

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മുകളിൽ നുരയുണ്ട്, ബിജെപി അങ്ങനെയാണ്, അതിനു താഴെ ആർഎസ്‌എസിന്റെ അഗാധ ഘടനയുണ്ട്