എൻ്റെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു: സ്നേഹ

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്‌പരം വിശ്വസിക്കണം… അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ്