പ്രണോയി റോയിക്കും രാധികയ്ക്കും പിന്നാലെ എൻഡിടിവിയിൽ രാജി തുടരുന്നു

ബിഹാറിലെ ജിത്വരാപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് രവീഷ് കുമാർ ജനിച്ചത്. കുമാർ 1996-ൽ NDTV-യിൽ ചേരുകയും ഫീൽഡ് റിപ്പോർട്ടർ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തി