സർക്കാർ ജോലിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ജോലി പരിചയം നിർബന്ധമാക്കി ഗോവൻ സർക്കാർ

സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സർവീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ആവശ്യമായ പരിചയം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി