മുഖത്തിന്റെ പാതി നിറഞ്ഞ വലിയ കറുത്ത മറുകിലൂടെ സുപരിചിതമായ പ്രഭുലാല്‍ ഇനി ഓർമ

സുമനസ്സുകളുകളുടെ സഹായത്തോടെ ചെലവേറിയ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പ്രഭുലാല്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.