പോരാളി ഷാജിമാർ എല്ലാം പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന കണ്ണൂരിലെ ജയരാജന്മാരുടെ വ്യാജ സന്തതികൾ: ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പ്

2017 മാർച്ച് 24 ന് മറ്റൊരു പോരാളി ഷാജി പേജ് തുറന്നത് പി.ജയരാജന്‍റെ അനുയായികളാണ്. 2019 മാർച്ച് 10 ന്

‘പോരാളി ഷാജി’ ഇടതുപക്ഷക്കാരനെങ്കില്‍ മറനീക്കി പുറത്തുവരണം: എം വി ജയരാജന്‍

എന്നാൽ അതില്‍ ഏതാണ് ഇടത് അനുഭാവമുള്ളത്, ഏതാണ് യുഡിഎഫ് പണംകൊടുത്ത് നിലനിര്‍ത്തുന്നത് എന്നറിയില്ലെന്നും ജയരാജന്‍