ബംഗാളിൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ ശുചിമുറിയിൽ അർദ്ധസൈനികനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

2021ലെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ വടക്കൻ ബംഗാളിലെ ഒരു ഉയർന്ന സീറ്റായ കൂച്ച്‌ബെഹാറിൽ സംഘർഷം നടന്നിരുന്നു. സിതാൽകുച്ചിയിലെ