ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വനിതാ ഫൂട്ബോള്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് തുല്യവേദനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്ലെയേഴ്‌സ് യൂണിയൻ ചീഫ്

ഈ വർഷം ജൂലൈയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൂട്ബോളില്‍ നിലവില്‍ ഉള്ള സാലറി സ്ട്രക്ച്ചര്‍,ബോണ്‍സ് സ്ട്രക്ച്ചര്‍,ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ആണ്‍ ,പെണ്‍