സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്: പി.കെ. ശശിക്കെതിരെ സിപിഎം അന്വേഷണം

കെടിഡിസി ചെയർമാനും, സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും ആയ പി.കെ. ശശിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ഗുരുതര സാമ്പത്തിക ക്രമേട് അന്വേഷിക്കാൻ