പട്ടിക വർഗ കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും വരേണ്ട; സുരേഷ്ഗോപിയുടെ വ്യാജ പ്രചരണത്തിനെതിരെ മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ

ഇപ്പോൾ ആദ്യ ഗഡുവായി 8.40 ലക്ഷം രൂപ പട്ടികവ‌ർഗ വികസന വകുപ്പ് നൽകി. പൈലറ്റ് പഠനത്തിനായി ഈ വർഷം രണ്ട്