വായു ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നു; ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ കാറുകളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി

ഇന്ത്യാ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ/ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയോളജിയുടെ വായു ഗുണനിലവാര പ്രവചനങ്ങൾ, പ്രവചനം