വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഉടമ;ചികിത്സാ ചെലവും ഉടമ വഹിക്കണം;ഉത്തരവിട്ട് നോയിഡ

ദില്ലി : വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരെന്ന് ഉത്തരവിട്ട് നോയിഡ ഭരണകൂടം. പരിക്കേല്‍ക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സാ ചെലവും