മര്യാദകളും അച്ചടക്കവും ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും; അഗ്നിവീർ പദ്ധതിക്ക് കങ്കണയുടെ പിന്തുണ

ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം നിങ്ങളെ വളർത്തുക മാത്രമല്ല, മര്യാദകൾക്കും അച്ചടക്കത്തിനും ഒപ്പം ഒരു വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായി