പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ നാവിക വിന്യാസത്തിലൂടെ ഇറാനെ നേരിടാൻ അമേരിക്ക

ഇറാൻ അനധികൃതവും നിരുത്തരവാദപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പിടിച്ചെടുക്കലും കച്ചവടക്കപ്പലുകൾ ഉപദ്രവിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കണം," അഞ്ചാമത്തെ ഫ്ലീറ്റ് നാവിക