രാമായണത്തിൻ്റെ പാരഡിയായ വിവാദ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു ; വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി ഐഐടി ബോംബെ

പിഴകൾ 2024 ജൂലൈ 20-ന് സ്റ്റുഡൻ്റ് അഫയേഴ്‌സ് ഡീൻ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കണം. ഈ പിഴയുടെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനം കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾക്ക്