ഇത് 1962 അല്ല; ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ധീരരായ സൈനികർ തക്കതായ മറുപടി നൽകും ; ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി അരുണാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി

യാങ്‌സ്റ്റെ എന്റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ്, എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ പ്രദേശത്തെ ജവാന്മാരെയും ഗ്രാമീണരെയും കാണാറുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി