വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ എത്തുന്ന കാലയളവിലേക്ക് ബിയര്‍, വൈന്‍ പാര്‍ലര്‍ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനം

ഈ പ്രവണത തടയുന്നതിനായി നടത്തുന്ന പരിശോധനകളും നിയമപരമായ തുടര്‍നടപടികളും പലപ്പോഴും വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് അസൗക