പാർലമെൻറ് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ജനം വലിയ ആവേശത്തിൽ: പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ പാർലമെൻ്റ് വേദിയാവട്ടെയെന്നും മോദി ട്വീറ്റിൽ എഴുതി. ചെങ്കോൽ നിർമ്മിച്ച വുമ്മിടി കുടുംബത്തെ