കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ചാണകത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച പെയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ

ജനുവരി അവസാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള 73 യൂണിറ്റുകളെങ്കിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.