ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു

ജനുവരി 15 ന് തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടുമ്പോൾ ഏകദിന പരമ്പര ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ചെയ്യാനാണ്