ഓവറുകൾക്കിടയിലുള്ള സമയം നിയന്ത്രിക്കും; പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഐസിസി

വനിതാ മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ 2024 ജനുവരി മുതൽ പുരുഷ-വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉടനീളം