ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ അവയവ കടത്തുകാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് യുഎസ് കോൺഗ്രസ്

അവയവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും കടത്തുന്നതിലും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ