രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ളാസുകൾ നൽകരുത് ; ഉത്തരവ് യുപി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ, കാമ്പസ്, ടീച്ചിംഗ് റൂമുകൾ (അകത്തും പുറത്തും), ഗാലറി, വരാന്ത, പ്രധാന ഗേറ്റ്, ഹോസ്റ്റലുകൾ