ബിഹാറിൽ അടുത്തയാഴ്ച പ്രതിപക്ഷയോഗം; പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചയില്ല

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഔപചാരിക സഖ്യത്തിന് സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, എല്ലാ സീറ്റുകളിലും വിജയിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന ഫോർമുലയിൽ