രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരുടെകൂടെയാണ്; ആർ എസ് എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ എന്ത് കൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രകടനപത്രികയിൽ പൗരത്വനിയമഭേദഗതി റദ്ദ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കോൺഗസ് എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല. ഇന്ത്യൻ