ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമക്കൂട്ടായ്മ ‘കോം ഇന്ത്യ’ക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികള്‍

കോം ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പബ്ലീഷേഴ്‌സ് കണ്ടന്റ് ഗ്രീവന്‍സ് കൗസിലിനും കോം ഇന്ത്യയ്ക്കും അംഗീകാരം നല്‍കിയതില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനും