ഇ കോമേഴ്‌സ് ഭീമനായ ഫ്ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട് ക്യാഷ് ഓണ്‍ ഡെലിവറി ഓര്‍ഡറുകള്‍ക്ക് ഹാന്‍ഡ്ലിംഗ് ഫീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി തുടങ്ങി

ദില്ലി: ഇ കോമേഴ്‌സ് ഭീമനായ ഫ്ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട് ക്യാഷ് ഓണ്‍ ഡെലിവറി ഓര്‍ഡറുകള്‍ക്ക് ഹാന്‍ഡ്ലിംഗ് ഫീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. അതായത് ഫ്ലിപ്‌കാര്‍ട്ടിലൂടെ ഒരു ഉപയോക്താവ്