ഫിലിപ്പീൻസിൽ മാംസത്തേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ് ഉള്ളിയ്ക്ക്; എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാം

ഫിലിപ്പീൻസ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 362,000 ഡോളർ (2.9 കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന അനധികൃത ചുവന്ന