ആം ആദ്മി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് കേന്ദ്രത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു; വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം

ആം ആദ്മി പാർട്ടി യുസിസിയെ തത്വത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. (ഭരണഘടനയുടെ) 44-ാം അനുച്ഛേദവും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു," പഥക് പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ്

ഭരണഘടനയും തുല്യ നീതിയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്; ഏക സിവിൽ കോഡ് മുഖ്യ വിഷയമാക്കി ഉയർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

മുത്തലാഖിനെ പിന്തുണക്കുന്നവർ മുസ്ലീം പെണ്‍കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും തുല്യനീതി