ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയൊരു കൊവിഡ് തരംഗമുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല; ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍

ഇനിയൊരു കോവിഡ് തരംഗത്തിനു ഇൻഡ്യയിൽ സാധ്യത ഇല്ലെന്നു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ വലിയൊരു ശതമാനത്തിനു മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ ഒമിക്രോണ്‍