തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാശ്മീരികളുടെ അവകാശമാണ്; എന്നാൽ ഈ അവകാശത്തിനായി ഞങ്ങൾ യാചിക്കില്ല; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഒമർ അബ്ദുള്ള

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നല്ലത്. പക്ഷേ, അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാകട്ടെ