ഒരിക്കലും എഴുതിത്തള്ളരുത്; ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ള

ഇന്ന് ബിജെപിയിൽ എത്ര രണ്ടാം തലമുറയും മൂന്നാം തലമുറയും നേതാക്കളുണ്ട്… ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാം, അത് സുഷമ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാശ്മീരികളുടെ അവകാശമാണ്; എന്നാൽ ഈ അവകാശത്തിനായി ഞങ്ങൾ യാചിക്കില്ല; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഒമർ അബ്ദുള്ള

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നല്ലത്. പക്ഷേ, അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാകട്ടെ