20 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അശ്വിൻ ഏകദിന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു

ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അശ്വിൻ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പ്ലെയറാണ്. 2022 ജനുവരിയിൽ പാർലിലാണ് അശ്വിൻ