പാകിസ്ഥാൻ ചാരനുമായി രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു; പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ

ഐടിആർ-ചണ്ഡീപൂരിലെ ഒരു മുതിർന്ന ജീവനക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ ഒരു വിദേശ ഏജന്റിന്