റഷ്യയിലെ വാഗ്നർ അട്ടിമറി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും അമേരിക്ക മൗനം പാലിച്ചു

യുക്രെയിൻ സംഘർഷത്തിനും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള റഷ്യയുടെ നിലപാടിനുമിടയിൽ പുടിനെ സഹായിക്കുന്നതിൽ യുഎസിന് വലിയ