ബഹിരാകാശത്ത് ആണവായുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ പദ്ധതി; അമേരിക്ക നുണ പറയുകയാണെന്ന് റഷ്യ

ബഹിരാകാശത്ത് തന്ത്രപ്രധാനമായ ആയുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ റഷ്യ പദ്ധതിയിടുന്നു എന്ന സമീപകാല " അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളിൽ യുഎസിന്റെ